Utredning


Revealing the truth.

Utredningsverksamhet

Olyckor, incidenter - och andra möjligheter till förändring


Revilio erbjuder stöd med utredningar av olika slag. Olycks- och incidentutredning på arbetsplatser,  utredning om förhållanden i organisationen, säkerhetsstudier och -analyser, ledarskapsmässiga och/eller personalanknutna genomlysningar, säkerhetsgranskning av tekniska  system - våra konsulter är beredda på varierande uppgifter inom ett brett spektrum av områden. Närhelst din organisation behöver en bättre grund att stå på vid en förändring eller uppkommen situation, kan vi hjälpa till med metodiska undersökningar och annan faktainhämtning, analys och bedömningar, samt eventuella rekommendationer. Allt sammanställs i en tydlig och pedagogisk rapport.


Det finns en allt tydligare kravbild på att utredning ska genomföras efter olyckor på arbetsplatser. Revilios grundidé är att det är djupt mänskligt att göra fel, och att det mänskliga misstaget aldrig får ses som orsaken till en olycka i avancerade tekniska eller organisatoriska system - utan bara som en utlösande faktor.


Samtidigt finns ett ökat behov av utredning även när det gäller misstänkta oegentligheter. Givetvis kan en incident eller ett förhållande visa sig bero på medvetna felhandlingar i avsikt att skada materiella eller immateriella värden. Redan nu märker vi en ökad efterfrågan på utredningsresurser inom områden som historiskt sett varit polisiära angelägenheter. Här måste påpekas att stödet från Revilio i sådana fall begränsas till att ta fram fakta och analys, vilket överlämnas till uppdragsgivaren för vidare hantering.   


Självklart anpassas omfattningen av varje utredning, säkerhetsstudie, riskanalys eller utvecklingsprojekt helt efter kundens önskemål. Nödvändig expertis inom speciella områden tas in efter behov.


Revilio vårdar ömt sin oberoende ställning. Därför går det inte att beställa specifika  resultat av våra undersökningar - bara att sanningen, eller sanningarna, ska tas fram i ljuset.

Revealing the truth...

...is like lighting a match.

It can bring light.

Or it can set your world on fire.
Utredningar


Exempel på utredningar från Revilio:"Hur säker är säker?"

2014-04-04

Utredningsrapport i asylärende (avidentifierad version).

Ladda ner"Accident Investigator’s Report

to the Hammarskjöld Commission"

2013-08-15

Utredningsrapport över händelsen 1961 i Ndola, Zambia, då FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom. På engelska.

Ladda nerKontaktE-post: utredning@revilio.se


Mobil: 0709-20 56 55Postadress:


Krinova Science Park

29139 Kristianstad

SVERIGE